Vitajte na našej stránke

          Človek je neoddeliteľnou súčasťou prírody a je na nej životne závislý. Ľudské vedomosti, vedecký, technický a technologický pokrok síce prinášajú ľudstvu nové možnosti, ale na druhej strane môžu vyvolať množstvo nebezpečných situácií. Vznik najrozličnejších negatívnych javov, ktoré sa vyskytujú v živote ľudskej spoločnosti vytvára neštandardné  situácie. Tieto narušujú zaužívaný chod spoločnosti a vyžadujú si použitie mimoriadnych prostriedkov. Tieto negatívne javy môžu byť vyvolané prírodnými, ľudskými alebo technologickými faktormi. Každá ľudská činnosť môže byť eventuálnym zdrojom negatívnych javov, ktoré svojim pôsobením vyvolajú vznik mimoriadnej udalosti.

 

     Aj v našom štáte sa čoraz častejšie stretávame so situáciami, ktoré vedú k ohrozeniu životov, zdravia a majetku obyvateľov. Či už ide o povodne, snehové kalamity, dopravné nehody s prítomnosťou nebezpečných látok alebo aj úniky týchto látok z technologických zariadení výrobných podnikov. K tomu, aby bola pre prípad takýchto situácií zabezpečená primeraná ochrana ohrozeného obyvateľstva, vytvára štát systém zložiek pod spoločným názvom krízový manažment, ktoré sa na ochrane obyvateľov podieľajú (hasičský záchranný zbor, polícia, zdravotníci).  Súčasťou tohto systému je aj civilná ochrana obyvateľstva, ako súbor úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

 

    Cieľom našej stránky je poskytnúť informácie pre orgány miestnej štátnej správy, samosprávy, školy, podnikateľov ako aj pre širokú odbornú i laickú verejnosť a oboznámenie sa s problematikou krízového manažmentu a civilnej ochrany obyvateľstva ako jeho nedeliteľnou súčasťou. Informácie o opatreniach prijatých na ochranu života, zdravia  a majetku v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Vám pomôžu pri správnom rozhodovaní s cieľom minimalizácie škôd nimi spôsobených a ochrane života obyvateľov, ako najcennejšej hodnoty.

Novinky

Rozbehy 2015

31.10.2015 11:52
Dňa 10.10. sa uskutočnila odborná príprava členov Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica na Turistickej chate Rozbehy. Obsahom prípravy bolo precvičenie poskytovania prvej pomoci, obsluhy rádiometra DC-3E-98 ako aj základy orientácie v teréne pomocou kompasu. V rámci...

V núdzi poznáš priateľa, 28.9.2015

30.09.2015 11:51
Dnes na pozvanie kolegov z Kynologického klubu Barvínek Jablonica dobrovoľníci CO vypomohli pri zorganizovaní školského kola Súťaže mladých záchranárov CO. Bolo to v rácmi akcie "V núdzi poznáš priateľa". Na stanovišti prvej pomoci pomohol člen Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica. Dúfame, že...

Staň sa s BrumCOm záchranárom

30.09.2015 11:50
V utorok 22. Septembra 2015 sa senický park zaplnil deťmi z materských škôl, pre ktoré si pripravil Odbor krízového riadenia Okresného úradu Senica v spolupráci s Mestom Senica edukačnú aktivitu „Kurz mladého záchranára CO“, v rámci projektu „Staň sa BrumCOm záchranárom zábavne a hravo“....

Detský tábor vo VTSÚ Záhoria 16.7.2015

31.07.2015 11:48
Na pozvanie o.z. Záhorácky Fénix sme v detskom tábore vo VTSÚ Záhorie pre deti pripravili táborové kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Aj keď sa deti na to osobitne nepripravovali zvládli to so cťou. Dúfame, že si aspoň niektoré užitočné informácie zapamätajú.

Športové hry Čáčov 11.7.2015.

31.07.2015 11:47
Na pozvanie o.z. Pro Čáčov sme po roku pre deti zorganizovali Záchranársky viacboj. Pekná akcia a ďakujeme za pozvanie.

MDD Záhorie 13.6.2015.

30.06.2015 11:44
Dobrovoľní záchranári CO spolu s deťmi z krúžka mladých záchranárov CO pri I.ZŠ Senica, s výpomocou Michala z II.ZŠ, pripravili pre deti v rámci programu k MDD záchranársky viacboj. Deti si vyskúšali hasenie malého požiaru džberovkou, prechod tunelom (závalom), prácu s buzolou, poskladať evakuačnú...

Lopašov 2015 - 17.6.2015

30.06.2015 11:44
Dnes sme boli, spolu s dobrovoľnými záchranármi CO, trocha zpropagovať Civilnú ochranu na akcii pre deti, pripravenú obcou Lopašov. Ďakujeme za pozvanie.

Okresné kolo Súťaže mladých záchranárov CO Radošovce

27.05.2015 11:59
Dňa 21.5.2015 sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku v Radošovciach spoločné okresné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany okresov Senica a Skalica. Celkom sa zúčastnilo 17 miešaných družstiev základných škôl a gymnázia (10 okres Senica a 7 okres Skalica). Súťažiaci museli dokázať...

Májový dážď 2015

19.05.2015 22:00
Dňa 16.5. sa uskutočnila spoločná príprava Spoločnej jednotky CO pre okresy Senica a Skalica a Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica. Cieľom prípravy bol nácvik vykonávania povodňových záchranných prác. Účastníci plnili nasledujúce úlohy : stavba protipovodňovej hrádze, odčerpávnie vody,...

Voda - Jablonica marec 2015

31.03.2015 12:08
Dňa 28.3.2015 vykonali členovia Spoločnej jednotky civilnej ochrany praktický výcvik použita technických zariadení využiteľných pri povodniach. Ako sú motorové čerpadlo, elektrické čerpadlo a elektrocentrála. Prípravy, ktorá sa konala na cvičisku KK Barvínek sa zúčastnilo 19 dobrovoľníkov...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>