Novelizácia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva

24.01.2012 11:09

Od 1.1.2012 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Prináša niekoľko zmien do doteraz platnej právnej úpravy.

     V § 3b upravila spôsob odvolania mimoriadnej situácie, ktorý predtým nebol explicitne riešený. Vyhlasovateľ mimoriadnej situácie je povinný bezodkladne odvolať mimoriadnu situáciu po uplynutí dôvodov pre jej vyhlásenie.

     Novelou bol dotknutý § 16 zákona, ktorý upravuje povinnosti právnických osôb a podnikateľov v civilnej ochrane. Nie sú tam zmeny v povinnostiach skorej ich usporiadanie do logickej súvislosti. 

     Od 1.1.2012 sa zavádza odborná spôsobilosť v civilnej ochrane (§ 18a), ktorá je potrebná na vypracovanie a aktualizáciu plánov ochrany a na vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany. Odbornú spôsobilosť pre povinné osoby je potrebné nadobudnúť do 31.12.2013. Podrobnosti o odbornej spôsobilosti upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

      Pre obyvateľstvo poškodené v dôsledku mimoriadnej udalosti zaviedla novela zákona inštitút jednorazovej finančnej vypomoci (§ 28a). Môžu o ňu požiadať fyzické osoby, u ktorých prišlo v dôsledku mimoriadnej udalosti k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia. O finančnú výpomoc je potrebné požiadať obec do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie. Na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok a vypláca ju obec na základe rozhodnutia vlády.

     Novela zaviedla možnosť pokutovať obec, ktorá sa dopustí správneho deliktu tým, že neplní niektoré povinnosti upravené v § 15. Pokutu ukladá obvodný úrad až do výšky 10 000 €.

     Bolo zrušené nariadenie vlády SR č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia SR.

     Pripravuje sa novilizácia všetkých vykonávacích vyhlášok k zákonu o civilnej ochrane obyvateľstva, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v priebehu roka 2012.