Podporte prosím projekt "Dobrovoľný záchranár CO"

04.07.2013 14:46

 

Projekt vznikol v roku 2011 a jeho garantmi sú Obvodný úrad Senica a SČK Územný spolok Senica. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť organizovanú, odborne pripravenú a materiálne vybavenú skupinu dobrovoľníkov v rámci jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia, ktorí budú pomáhať v prípade vzniku mimoriadnych udalostí na území okresov Senica a Skalica. Je to unikátny projekt v rámci Slovenska, kde ako jediný sme využili možnosť verejno-súkromnej spolupráce, kedy sa pre dobrú vec spojil orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia a občania. No nejde len o pomáhanie ale aj prácu s deťmi, ktorým chceme priblížiť problematiku civilnej ochrany, ideu záchranárstva a tiež základné zásady bezpečného správania. To znemená vedieť pomôcť sebe ale aj iným, pri ohrození či v núdzi. Každý projekt pre svoj rozvoj potrebuje aj finančné prostriedky. Preto by sme Vás chceli požiadať, ak budete chcieť a hlavne môcť podporiť tento projekt akoukoľvek čiastkou na účet č. 0252877255/0900, ktorý je vedený SČK Územným spolkom Senica.  V.S. je 1111 a do správy pre prijímateľa uveďte „DZ CO“. Prostriedky budú použité na vybavenie dobrovoľníkov technikou, cvičenia a na propagačné akcie pre deti. Prehľad prijatých príspevkov a ich použitie bude zverejnené na webstránke : ocokrse.webnode.sk a na FB na stránke „Dobrovoľný záchranár CO“. Ak by ste chceli niečo viac vedieť o aktivitách v rámci projektu pozrite si  uvedené stránky.

Ďakujeme.

 

Za garantov projektu Mgr. Igor Janšák