Projekt "Dobrovoľný záchranár CO" sa rozbieha

13.12.2011 09:12

V dňoch 8. a 9.12.2011 sa uskutočnili stretnutia so záujemcami o dobrovoľnícku činnosť v civilnej ochrane. Celkom sa dvoch stretnutí zúčastnilo 26 ľudí, piati sa ospravedlnili. Boli oboznámení s podrobnosťami projektu "Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany", s jeho cieľom a úlohami, ktoré je v rámci projektu treba realizovať. Po oboznámení s projektom boli účastníci vyzvaní k podpísaniu prehlásenia o zapojení sa do projektu. Podpísali všetci, za čo im patrí poďakovanie. Taktiež bolo predbežne kreované veliteľstvo spoločnej jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia, ktorej vytvorenie je hlavným cieľom projektu. Aký je teda aktuálny stav. Na výzvu reagovalo celkom 31 záujemcov, traja vypadli a nových päť sa chce zapojiť. Takže v súčasnosti je 33 záujemcov o prácu v projekte a to by nemusel byť konečný stav podľa vyjadrení dobrovoľníkov na stretnutí. Čo sa bude diať v ďaľšom období ?  Je potrebné vytvoriť normu základných a odborných vedomostí členov jednotky a taktiež pripraviť normatív materiálneho vybavenia jednotky civilnej ochrany. To bude úloha práve pre členov veliteľstva ale aj ostatní dobrovoľnícu dostanú priestor na vyjadrenie. Taktiež bude potrebné zapojiť do podpory projektu podnikateľské subjekty aby nám pomohli s materiálnym vybavením jednotky, nakoľko toto zabezpečiť len s prostriedkov odboru civilnej ochrany a krízového riadenia by bola úloha na dlhé obdobie. Na záver chceme poďakovať dobrovoľníkom, ktorí sa do projektu chcú zapojiť a popriať nám všetkým aby sa tento unikátny projekt nie len rozbehol ale aj úspešne rozvíjal.