Návrh zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v CO

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

 uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z.  o dobrovoľníctve

 

 

Organizácia:         Slovenský červený kríž Územný spolok Senica

      Kalinčiakova 1396

      905 01  Senica

      IČO:  00416002

      Zastúpená: Veronika Kopúnková, riaditeľka

      (ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“)

 

Dobrovoľník:                    ................................

                                         ..............................................................

                                         ...............................................................

                                         dátum narodenia : ................................

                                          

 

 

I.

Predmet zmluvy

 

Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi prijímateľom dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníkom pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v zmysle § 3 ods.1 písm. c) zákona o dobrovoľníctve, ako aj povinnosti a záväzky oboch zmluvných strán.

 

II.

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti

 

 1. Je povinný vytvoriť dobrovoľníkovi optimálne podmienky na výkon jeho dobrovoľníckej činnosti.
 2. Je povinný, zabezpečiť dobrovoľníkovi primerané pracovné a ochranné prostriedky nevyhnutné na plnenie úloh v rámci dobrovoľníckej činnosti.
 3. Je povinný  poučiť dobrovoľníka o rizikách spojených s výkonom  dobrovoľníckej činnosti, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo život. Taktiež je povinný zabezpečiť  odbornú prípravu dobrovoľníka k plneniu úloh v rámci dobrovoľníckej činnosti.
 4. Je povinný vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka.
 5. Je oprávnený na účely zabezpečenia výkonu dobrovoľníckej činnosti spracúvať osobné údaje dobrovoľníka , ako aj údaje týkajúce sa výkonu dobrovoľníckej činnosti v súlade s ochranou osobných údajov podľa osobitného zákona.
 6. Je oprávnený určiť dobrovoľníka za člena jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia obvodu Senica, k plneniu úloh civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.

 

III.

Dobrovoľník

 

 1. Súhlasí so svojim určením za člena jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia obvodu Senica.
 2. Je povinný vykonávať dobrovoľnícku činnosť osobne podľa svojich schopností a znalostí.  
 3. Dobrovoľník je povinný pri výkone dobrovoľníckej činnosti dodržiavať  pokyny prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, prípadne ním určenej osoby. Súčasne je povinný zúčastňovať sa odbornej prípravy a nácvikov činnosti organizovaných prijímateľom dobrovoľníckej činnosti pre členov jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia obvodu Senica.
 4. Je povinný používať pracovné a ochranné pomôcky, zabezpečené prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, len v súvislosti s výkonom dobrovoľníckej činnosti. Súčasne je povinný tieto prostriedky po ukončení zmluvného vzťahu v primeranom stave vrátiť prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti.
 5. Dobrovoľník súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov, v súvislosti s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, prijímateľom dobrovoľníckej činnosti.
 6. Dobrovoľník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone dobrovoľníckej činnosti.

 IV.

Záverečné ustanovenia    

                                                                            

 1. Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.
 2. Zmeny a doplnky  k tejto zmluve možno uskutočniť formou písomných dodatkov na základe dohody zmluvných strán.
 3. Platnosť zmluvy je možné ukončiť písomným vyjadrením vôle zmluvných strán bez udania dôvodov. Platnosť zmluvy končí dátumom uvedeným vo vyjadrení zmluvnej strany.
 4. Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami zákona o dobrovoľníctve, zákona o civilnej ochrane obyvateľstva a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.
 5. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží prijímateľ dobrovoľníckej činnosti a 1 dobrovoľník.
 6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

 

 

V .........................., dňa .......................

 

                                                                                        

 

       Veronika Kopúnková                                                                                       

   riaditeľka ÚS SČK Senica                                                                                    dobrovoľník