Cvičenie HAVRAN 2012

12.10.2012 09:11

     V dňoch 17.-18.10.2012 sa uskutočnilo celonárodné cvičenie HAVRAN 2012. Cvičenie sa vykonalo na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 320 z 18. mája 2011, v ktorom bolo uložené ministrovi vnútra ako predsedovi Ústredného krízového štábu v spolupráci s ostatnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR pripraviť a realizovať cvičenie simulovanej havárie jadrového zariadenia v SR na národnej úrovni.

     Témou cvičenia bola činnosť dotknutých ústredných orgánov krízového riadenia na republikovej úrovni a dotknutých orgánov štátnej správy a ostatných na území Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja, základných zložiek integrovaného záchranného systému a vybratých obcí pri riešení mimoriadnej udalosti následkom havárie jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach spojenej s únikom rádioaktívnych látok.

     Dňa 17.10. 2012 cvičili krízové štáby a evakuačné komisie na všetkých úrovniach, ktoré v teoretickej rovine riešili vzniknutú situáciu a zabezpečovali realizáciu opatrení k ochrane obyvateľstva na ohrozenom území s dôrazom na evakuáciu ohrozeného obyvateľstva. 

     Dňa 18.10.2012 bola ukážka evakuácia obyvateľstva ako aj činnosti kontrolného stanovišťa, na ktorej sa podieľali aj 12-ti dobrovoľní záchranári civilnej ochrany a SČK zaradení do jednotky CO pre potrebu územia

     Za obvod Senica sa cvičenia zúčastnili obvodný úrad, krízový štáb obvodného úradu, evakuačná komisia obvodu, Mesto Gbely a Obec Dubovce. Činnosť kontrolného stanvišťa zabezpečovali príslušníci HaZZ a už spomenutí členovia jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia z radov dobrovoľných záchranárov civilnej ochrany a dobrovoľníkov SČK. 

Fotky vo fotogalérii Havran 2012.