Projekt "Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany"

Kronika projektu "Dobrovoľný záchranár CO"

august 2016 Dňa 13.8.2016 sme zorganizovali spoločnú prípravu členov Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica, DHZ v Senici, DHZ Podbranč Dolná dolina, KK Barvínek Jablonica, Záchrannej jednotky CO Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia /okres Levice/ a Klubu...

Máme svoje logo

  Od začiatku júna prebiehal výber loga projektu. Boli oslovení všetci dobrovoľníci aby vyjadrili svoj názor a vybrali to správne logo. Z oslovených svoj názor vyjadrilo celkom 29 ľudí, výsledky hlasovania sú nasledovné : č.1 - 14 hlasov, č. 2 - 8 hlasov, č. 3 - 7 hlasov. Keďže...

Prebehol základný stupeň prípravy členov jednotky CO pre potrebu územia

V dňoch 24.5., 25.5., 31.5. a 1.6.2012 prebehla odborná príprava jednotiek civilnej ochrany pre potrebu územia vytvorených z dobrovoľníkov CO a SČK. Obsahom bol základný stupeň prípravy člena jednotky civilnej ochrany, v rámci ktorého boli účastníci oboznámení s poslaním a úlohami...

Návrh zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v CO

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti  uzatvorená v zmysle § 6 zákona č.406/2011 Z.z.  o dobrovoľníctve     Organizácia:         Slovenský červený kríž Územný spolok...

O projekte

Cieľ projektu : Vytvoriť z dobrovoľníkov odborne pripravenú a materiálne vybavenú jednotku civilnej ochrany pre potrebu územia, určenú k plneniu úloh civilnej ochrany pri vzniku mimoriadnej udalosti. Jednotka by bola využívaná pri mimoriadnych udalostiach veľkého rozsahu alebo...

Projekt podporili

Ako možno projekt podporiť ? Poukázaním peňazí na účet  č. 0252877255/0900, ktorý je vedený SČK Územným spolkom Senica.  V.S. je 1111 a do správy pre prijímateľa uveďte „DZ CO“.   Tu sú uvedení všetci tí, ktorí projekt akokoľvek podporili : rok 2014 : 2 % z daní - 440...