Informácie CO

Ako sa správať pri výstrahách SHMÚ

Maximálna teplota 2. stupeň Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35°C): a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, c) dodržiavať pitný režim. 3. stupeň Dlhodobé...

Príručka "Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia"

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA príručka pre obyvateľstvo Obsah 1.     Dôležité telefónne čísla tiesňového volania 1.1   Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci 2.     Všeobecné zásady činnosti pri...

Právne predpisy na úseku CO a KR

Právne predpisy upravujúce civilnú ochranu : 42/1994 Z.z., zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, 130/1994 Z.z., nariadenie vlády SR o jednorazovom mimoriadnom odškodnení  za újmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany...

Informácie pre podnikateľov

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť zamestnancov alebo obyvateľstvo.