Kronika projektu "Dobrovoľný záchranár CO"

Kronika projektu "Dobrovoľný záchranár CO"

august 2016

Dňa 13.8.2016 sme zorganizovali spoločnú prípravu členov Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica, DHZ v Senici, DHZ Podbranč Dolná dolina, KK Barvínek Jablonica, Záchrannej jednotky CO Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia /okres Levice/ a Klubu priateľov CO Prievidza.
Pre precvičenie spolupráce a vzájomné spoznanie boli vytvorené zmiešané družstvá, ktoré na piatich stanovištiach precvičili viaceré činnosti.

jún - august 2016

Prebehlo viacero akcií pre deti v rámci projektu "Staň sa BrumCOm záchranárom zábavne a hravo : Kurz MZ CO pre deti z MŠ Radošovce, Pod Bukovinou Lopašov, Špotrové hry Čáčov. Spoluúčasť na Memoriále P.Opáleka Smolenice.

máj 2016

Dňa 19.5. sa členovia Spoločnej jednotky civilnej ochrany, zriadenej pri SČK ÚS Senica, zúčastnili súčinnostného taktického cvičenia. Obsahom prípravy bolo preskúšanie súčinnosti pri nehode osobného vlaku pri väčšom počte zranených. Išlo o spoluprácu s jednotkami HaZZ a DHZ viacerých obcí.
 

10.5. sa v areáli Základnej školy Ul.V.P.-Tótha Senica uskutočnilo spoločné okresné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Členov 18 zmiešaných družstiev základných škôl okresov Senica a Skalica potrápilo viacero disciplín. Na rozhodcovský postoch pôsobilo viacerto dobrovoľníkov CO.

Dňa 9.5. sme na Základnej škole ul. Vilama Paulínyho-Tótha v Senici sme sa dnes podieľali na organizovaní branného dňa. Pre deti boli pripravené rôzne aktivity. Nechýbala ukážka práce policajných kynológov ako aj policajnej techniky a výstroje. Predviedla sa im technika mestského hasičského a záchranného zboru. Skúsili si hasenie malých požiarov džberovkou a niečo sa dozvedeli z prvej pomoci. Na našom stanovišti civilnej ochrany sa dozvedeli ako sa ochraniť improvizovanými prostriedkami i...ndividuálnej ochrany, vyskúšali si záchranu nášho maskota Brumca zo zadymeného priestoru a vyskladali evakuačnú batožinu. O dušu nám pomáhali členovia krúžku mladých záchranárov civilnej ochrany z tejto školy za čo im patrí veľká vďaka. Ako bonusové disciplíny boli hod záchranným kolesom a streľba zo vzduchovky. Dúfame, že v tento pekný deň si aj deti odniesli pekné zážitky. Ďakujeme za spoluprácu a pozvanie vedeniu školy a samozrejme všetkým zúčastneným.

 

február 2016

Uskutočnila sa príprava členov jednotky, ktorá bola zameraná na oboznámenie sa s činnosťou veliteľa zásahu v mieste MU, taktiku činnosti zdravotníckeho družstva pri poskytovaní prvej pomoci a na praktické precvičenie prvej pomoci. V rámci prípravy bolo vykonané vyhodnotenie projektu za rok 2015 a dobrovoľníci CO boli oboznámení s Plánom akcií na rok 2016.

 

november 2015

Dňa 20.11. sa uskutočnila príprava členov jednotky zameraná na získanie zručností pri viazaní uzlov a komunikácii s rádiostanicou Motorola.

 

október 2015

Dňa 10.10. sa uskutočnila odborná príprava členov Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica na Turistickej chate Rozbehy. Obsahom prípravy bolo precvičenie poskytovania prvej pomoci, obsluhy rádiometra DC-3E-98 ako aj základy orientácie v teréne pomocou kompasu. V rámci praktickej činnosti si dobrovoľníci precvičili vyslobodzovanie zranených zo zadymeného priestoru. Poďakovanie patrí SČK ÚS Senica za poskytnutie priestorov a lektorskú činnosť. V úlohe figurantov sa uplatnili členovia krúžku Mladých záchranárov pri I.ZŠ Senica.

 

jún - júl 2015 

Prebehlo viacero akcií pre deti v rámci projektu "Staň sa BrumCOm záchranárom zábavne a hravo : MDD Záhorie, Lopašov, Špotrové hry Čáčov, táborové kolo SMZ CO v DT Záhorie, Ďeň Európy VTSÚ Záhorie, Kurz MZ CO pre deti z MŠ mesta Senica, školské kolo MZ CO na ZŠ Jablonica.

 

máj 2015

Dňa 16.5. sa uskutočnila spoločná príprava Spoločnej jednotky CO pre okresy Senica a Skalica a Dobrovoľného zboru mesta Senica. Cieľom prípravy bol nácvik vykonávania povodňových záchranných prác. Účastníci plnili nasledujúce úlohy : stavba protipovodňovej hrádze, odčerpávnie vody, evakuácia ohrozených osôb, poskytovanie prvej pomoci, pátranie po stratenej osobe, núdzové ubytovanie a stravovanie evakuovaných, záchrana osoby na vode, lokalizácia výveru, vyčerpanie studne a zabezpečenie občerstvenie zasahujúcich zložiek. Celkom sa na príprave zúčastnilo 27 dobrovoľníkov CO, 15 dobrovoľných hasičov, 5 členov SČK Senica a 20 figurantov. Všetkým zúčastneným patrí za aktívny prístup veľké ĎAKUJEM.

 

marec 2015

28.3.2015 absolvovalo 19 dobrovoľníkov civilnej ochrany praktickú prípravu k používaniu technických zariadení pri povodniach. Išlo o motorové čerpadlo, elektrické čerpadlo a elektrocentrálu. Príprava sa vykonala na cvičisku KK Barvínek Jablonica.

 

Dňa 7.3.2015 bolo vykonané v rámci prípravy školenie BOZP dobrovoľníkov civilnej ochrany. Toto je dôležité z hľadiska charakteru možnej činnosti Spoločnej jednotky CO pri vykonávaní záchranných prác, pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov. Taktiež v rámci materiálneho vybavenia jednotky pribudli technické zariadenia, ktoré si vyžadujú bezpečný spôsob manipulácie s nimi. Školenia sa zúčastnilo 29 dobrovoľníkov CO.

 

január - marec 2015

V tomto období sa zabezpečovale obstaranie materiálneho vybavenia Spoločnej jednotky CO z poskytnutej dotácie MV SR. V rámci toho sa do vybavenia jednotky podarilo zabezpečiť :

1 ks elektrocentrála

2 ks motorová píla s ochr.prostriedkami

10 ks záchranná vesta

1 spr. istiaca lanová

1 spr. viazacích prostriedkov

10 ks vodeodolných membránových odevov

7 spr. pracovných odevov s označením CO

10 ks svetitdiel ručných

1 ks sekera

25 ks prilba so svetlom

4 ks gumáky prsačky

40 párov vodeodolnej obuvi

prostriedky mna označovanie materiálu CO a magnety s logom CO na označovanie dopravných prostriedkov.

Súčasne sa sponzorsky podarilo zabezpečiť :

2 ks motorové čerpadlo s hadicami

2 ks elektrické čerpadlo s hadicami

10 ks lopát

búracie kladivo

osvetlovacia súprava so štyrmi LED reflektormi a dvomi stojanmi

5 ks krompáčov

vrecia protipovodňové

metly, VAP-ku. 

 

január 2015

Dňa 30.1.2015 sa uskutočnil obnovovací základný stupeň prípravy Spoločnej jednoiky civilnej ochrany. V rámci neho bolo vykonané vyhodnotenie projektu v roku 2014 a dobrovoľníci CO boli oboznámení s Plánom akcií na rok 2015. Prípravy sa zúčastnilo 39 dobrovoľníkov.

 

december 2014

Dňa 16.12.2014 sa uskutočnila príprava Spoločnej jednotky CO na tému obsluha rádiového zariadenia Motorola GP 340 aj s praktickým precvičením. Súčasťou prípravy boli aj základy prvej pomoci. Prípravy sa zúčastnilo 35 dobrovoľníkov CO.

 

november 2014

Dňa 7.11.2014 sa uskutočnila príprava Spoločnej jednotky CO na tému obsluha rádiometra DC-3E-98 aj s praktickým precvičením. Súčasťou prípravy boli aj základy prvej pomoci.Prípravy sa zúčastnilo 21 dobrovoľníkov CO. 

 

september 2014

Dňa 22.9.2014 sa na pozvanie vedenia ZŠ Jablonica odbor krízového riadenia OÚ Senica a 8 dobrovoľníkov civilnej ochrany podieľalo na zorganizovaní školského kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťeže sa zúčastnilo 10 družstiev. Viac ako výsledky je ale potrebné zdôrazniť že sa školská mládež venovala problematike sebaochrany a pomoci iným núdzi. I to je jedným z cieľov projektu "Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany"

MV SR zverejnilo na svojom webe schválené dotácie na projekty v obblasti krízového riadenia, okrem iných bola schválená aj dotácia pre projekt DZ CO vo výške 8 600 € spolu so spoluúčasťou SČK Senica to je celková suma 9030 € na materiálne vyvavenie jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia okresov Senica a Skalica, ďakujeme

 

august 2014

V rámci prípravy jednotky CO sa uskutočnilo sústredenie dobrovoľníkov CO "OSWALD 2014" na Rozbehoch. Účasť asi 30 dobrovoľníkov a spoluorganizátorov. 

 

jún - júl 2014 

Prebehlo viacero akcií pre deti v rámci projektu "Staň sa BrumCOm záchranárom zábavne a hravo.

Lopašov, VTU Záhorie, MŠ Slniečko Skalica, Čáčov a táborové kolo SMZ CO v DT Záhorie.

 

máj 2014

Dňa 17.5.2014 sa uskutočnila príprava Spoločnej jednotky civilnej ochrany z dobrovoľníkov pre okresy Senica a Skalica. Obsahom prípravy boli protipovodňové opatrenia s dôrazom na budovanie protipovodňových hrádzí z mechov naplnených pieskom. Akciu materiálne podporilo Mesto Šaštín-Stráže (piesok) a MV SR Sekcia krízového riadenia (vrecia). Prípravy sa zúčastnilo 35 dobrovoľníkov civilnej ochrany.

apríl 2014

Na ZŠ V.P.-Tótha v Senici bol založený Krúžok mladých záchranárov civilnej ochrany. Prihlásilo sa cca 30 detí zo 4.až 6. ročníka. Krúžok vedú František Šteffek a Václav Bureš, dobrovoľníci civilnej ochrany.

 

január 2014

Dňa 31.1.2014 sa uskutočila príprava členov jednotky CO pre potrebu územia v rámci projektu Dobrovoľný záchranár CO na tému ochrana pred povodňami. Povodne sú najčastejšou mimoriadnou udalosťou vznikajúcou na území okresov Senica a Skalica. Prípravy sa zúčastnilo 45 dobrovoľníkov, ktorých prišiel na úvod pozdraviť aj prednosta OÚ Senica Ing. Vladimír Kocourek. 

Prehľad pripravovaných akcií na rok 2014 :

 Obsahom prípravy bolo aj vyhodnotenie projektu "Dobrovoľný záchranár CO" za rok 2013 a taktiež plán akcií na rok 2014.

1. štvrťrok 2013

- príprava členov jednotky CO - ochrana pred povodňami

2. štvrťrok

- praktický nacvik činnosti pri povodniach - stavanie protipovodňových zábran z viec s pieskom - súčinnosť Povodie Moravy, príp. DHZ

3. štvrťrok

- propagačná akcia s ukážkou praktickej činnosti na SAHARE 2014, prípadne na inej akcii

4.švtrťrok

 - praktická činnosť v rámci cvičenia s témou Ohrozenie ľudí prenosom nákazlivých chorôb zo zvierat,

V priebehu roka termíny ešte nie sú známe :

- kurz psychosociálnej pomoci pri krízových situáciách, v rámci projektu SČK Senica ČČK Brno - termín upresní SČK 

- edukačno-výchovné akcie v škôlkach a na prvom stupni základných škôl k bezpečnému správaniu detí, školské kolá súťaže MZ CO

- obvodné kolo súťaže MZ CO, začiatkom októbra 

- kurz k získaniu pilčíckeho preukazu, termín podľa možností lektora, bude Vám oznámený v dostatočnom predstihu,

- previerka pohotovosti , bude Vám zaslaná SMS s „SOS cvičná“ a Vy by ste mali spätne zareagovať či momentálne môžete alebo od kedy budete môcť.

     Je tu jedna prosba ak by ste náhodou nemali kam poslať 2 % z daní je možnosť cez ÚS SČK podporiť projekt, kto by mal záujem nech sa mi  ozve a spôsob poukázania príspevku spolu poriešime. Taktiež je hlavnou úlohou získanie financií k materiálnemu vybaveniu jednotky. V roku 2013 bolo získaných z 2% daní 200 € a z príspevkov darcov 60 €.

 

december 2013

V dňoch 13. a 14.12.2013 absolvovalo 39 dobrovoľníkov 16 hod. kurz prvej pomoci, v rámci prípravy jednotky CO pre potrebu územia. Absolventi kurzu obdržali Európsky certifikát prvej pomoci.

 

október 2013

Dňa 9.10.2013 sa dobrovoľníci CO podieľali, ako rozhodcovia,  na zorganizovaní obvodného kola Súťaže mladých záchranárov v RS Gazárka Šaštín -Stráže. Na súťaži sa zúčastnilo celkom 14 miešaných družstiev zo základných škôl okresov Senica a Skalica.

 

september 2013

Dňa 23.9.2013 sa štyria dobrovoľníci CO podielali na zorganizovaní školského kola Súťaže mladých záchranárov pri ZŠ Jablonica v rámci akcie "V núdzi poznáš priateľa".

Dňa 21.9.2013 v rámci prípravy jednotky bol v súčinnosti s KK Barvínek Jablonica vyklonaný nácvik pátracej akcie v obci Jablonica. Prípravy sa zúčastnilo 18 dobrovoľníkov CO, 6 členov KK Barvínek Jablonica a jeden psík.

 

august 2013

Dňa 17.8.2013 bola vykonaná príprava jednotky CO pre potrebu územia vytvorenej z dobrovoľníkov, v súčinnosti s DHZ obcí Radošovce, Chropov a Popudinské Močidlany. Témou prípravy bol nácvik pátrania po nezvestnej osobe v teréne a poskytovanie prvej pomoci pri vybraných druhoch úrazov. Prípravy sa zúčastnilo celkom 50 osôb a jeden pes.

 

jún 2013

29.7. na akcii Hurá prázdniny v Rybkách  sme propagovali civilnú ochranu a projekt Dobrovolný záchranár CO. Bola tu ukážka starších a novších prostriedkov individuálnej ochrany ako aj prístrojov na meranie rádioaktivity a zisťovanie prítomnosti nebezpečných látok. Deti za sladkú odmenu skladali evakuačnú batožinu alebo plnili úlohy z topografie. Na zvedavé otázky nielen detí odpovedali Igor Janšák a Václav Bureš. 

Dňa 27.6.2013 sa 12 dobrovoľných záchranárov CO podieľalo na zorganizovaní Dňa záchranárov na ZŠ s MŠ Štefanov, kde plnili funkcie rozhodcov na školskom kole Súťaže mladých záchranárov CO ako aj zabezpečili ukážku PIO a techniky CO a ukážku činnosti záchranárskych kynológov.

 

december 2012

V dňoch 6. a 7.12. prebehla príprava členov jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia obvodu. Celkom sa na nej zúčastnilo 48 dobrovoľníkov CO  a SČK zaradených do jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia. Obsahom prípravy dňa 7.12. bolo aj vyhodnotenie projektu "Dobrovoľný záchranár CO" za rok 2012 a taktiež plán akcií na rok 2013.

Prehľad pripravovaných akcií na rok 2013 :

1. štvrťrok 2012

- príprava členov jednotky CO na poskytovanie prvej pomoci (I. časť) – predpoklad získania európskeho preukazu prvej pomoci

2. štvrťrok

- spoločné cvičenie s profesionálnymi a dobrovoľnými hasičmi, v prípade vzniku mimoriadnej udalosti v škole, výbuch plynu čiastočné zrútenie budovy evakuácia školy, hľadanie nezvestných osôb a poskytovanie prvej pomoci (predpoklad ZŠ Čáry ale ešte uvidíme)

3. štvrťrok

- príprava jednotky s dobrovoľnými hasičmi v obci Radošovce, pátranie po nezvestných osobách v teréne  (predpokladám sobotný termín),

4.švtrťrok

- príprava členov jednotky CO na poskytovanie prvej pomoci (II. časť) – získanie európskeho preukazu prvej pomoci

V priebehu roka termíny ešte nie sú známe :

- cvičenie pri havárii osobného vlaku v rámci cezhraničnej spolupráce SČK Senica a ČČK Brno, toto organizuje SČK ÚS Senica,

- akcie v škôlkach a na prvom stupni základných škôl k bezpečnému správaniu detí, v spolupráci s SČK, políciou a hasičmi, termín po dohode s konkrétnou škôlkou,

- kurz k získaniu pilčíckeho preukazu, termín podľa možností lektora, bude Vám oznámený v dostatočnom predstihu,

- previerka pohotovosti , bude Vám zaslaná SMS s „SOS cvičná“ a Vy by ste mali spätne zareagovať či momentálne môžete alebo od kedy budete môcť.

     Je tu jedna prosba ak by ste náhodou nemali kam poslať 2 % z daní je možnosť cez ÚS SČK podporiť projekt, kto by mal záujem nech sa mi po novom roku ozve a spôsob poukázania príspevku spolu poriešime. Fotky sú vo fotogalérii.

 

október 2012

18.10.2012 v rámci celonárodného cvičenia Havran 2012 sa dobrovoľníci zúčastnili na praktickej ukážke a precvičení činnosti kontrolného stanovišťa, cvičenia sa zúčastnili Venda, Vašek, Peter Č., Zdenek, Andrej, Denny, Marsi a Katka B. a štyria dobrovoľníci SČK, teda celkom 12 členov jednotky CO pre potrebu územia, praktickú činnosť sme zvládli ale ako by to bolo naostro vie len ..., podstatné bolo že sme si to výskúšali a keby niekedy nedajbože niečo tak vieme čo nás čaká, všetkým ktorí ste tam boli obrovské ďakujem.  

5.10.2012 zorganizoval odbor CO a KR ObÚ Senica obvodné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany za účasti 14 družstiev v meste Holíč. Ako rozhodcovia pôsobili siedmi dobrovoľníci (Marsi, Mária, Peter Š., Venda, Vašek, Miro B. a Štefan V.), Anička Hamerlíková priviedla ako pedagogička na súťaž družstvo zo ZŠ Jablonica a Štefan Hamerlík zasa priviedol ukázať záchranárskeho psa, sučku Gabi, ktorá v rámci voľného programu predviedla svoje schopnosti vo vyhľadávaní osôb, všetkým ďakujem, bol to pekný deň.

 

september 2012

v mesiaci september prebehli prípravy na akcie v mesiaci október, zisťovalo sa kto a kedy môže a prebiehala živá komunikácia s dobrovoľníkmi aby na akcie boli pripravení čo najlepšie

 

august 2012

25.8. 2012 sa uskutočnila odborná príprava členov jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia, témou bola hlavne evakuácia obyvateľstva, druhy a úlohy evakuačných zariadení s dôrazom na činnosť kontrolného stanovišťa a radiačný monitoring rádiometrom DC-3E-83, v rámci praktickej činnosti bolo postavené stanové mestečko k núdzovému ubytovaniu evakuovaných osôb. Téma prípravy bola zvolená aj v náväznosti na pripravované cvičenie Havran 2012, v rámci ktorého bude prakticky precvičovaná evakuácia osôb z okolia JZ Jaslovské Bohunice a hlavne činnosť kontrolného stanovišťa. Aj keď išlo o sobotu a dovolenkový čas prípravy sa zúčastnilo 20 dobrovoľníkov za čo im veľmi ďakujem. Prišli by viacerí ale "bohužiaľ pre nich" museli ísť dovolenkovať. Akcia sa podľa môjho názoru vydarila, všetci boli aktívni, atmosféra družná len nech nám to vydrží aj do budúcnosti. Dokonca padol návrh aj na koncoročné stretnutie v rámci utuženia vzťahov a lepšieho vzájomného poznania. Záujem preveríme a ak bude, akciu pripravíme.  

 

Do výroby išla objednávka na ďalších 14 pracovných odevov dobrovoľníkov civilnej ochrany, celkom bude vystrojených 34 dobrovoľníkov, všetci tí ktorí preukazujú aký taký záujem o dobrovoľníctvo v civilnej ochrane.

 

júl 2012

Rozbehlo sa organizačné zabezpečenie prípravy členov jednotky civilnej ochrany z dobrovoľníkov v mesiaci august, zisťoval sa záujem, tvoril sa tematický plán prípravy. Nakoniec bol termín stanovený na 25.8.2012 čo je sobota aby sme sa vyhli problémom s uvolnením s práce. 

 

máj 2012

Boli podpísané zmluvy medzi dobrovoľníkmi a Územným spolkom SČK Senica o dobrovoľníckej činnosti.

Obvodný úrad vydal ÚS SČK Senica Rozhodnutie o povinnosti vytvoriť dve záchranné čaty civilnej ochrany pre potrebu územia z dobrovoľníkov. 

ÚS SČK Senica vydal určovacie dekréty dobrovoľníkom o zaradení do jednotiek civilnej ochrany pre potrebu územia.

Od 24.5. do 1.6.2012 bol vykonaný základný stupeň prípravy členov jednotky CO pre potrebu územia, ktorého sa zúčastnilo celkom 58 osôb.

Dvadsaťjeden dobrovoľníkov si prevzalo pracovný odev s označením civilnej ochrany.

 

apríl 2012

V tomto mesiaci sme prevzali pracovné odevy pre prvých 20-tich dobrovoľných záchranárov CO. Vydané im budú v rámci základného stupňa prípravy v mesiaci máj. Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v civilnej ochrane sú pripravené na podpis a prvé lastovičky už aj podpísané. Termíny prípravy sú uvedené v samostatnom príspevku.

 

marec 2012

V tomto mesiaci sa nám podarilo zadať do výroby prvých dvadsať pracovných odevov pre dobrovoľných záchranárov civilnej ochrany, vydané budú dobrovoľníkom pri absolvovaní prípravy v mesiaci máj. 15 súprav je financovaných ObÚ a na 5 súprav sa nám podarilo zabezpečiť sponzora (COOP SD Jednota Senica), ktorému týmto aj ďakujeme. Dúfame, že do konca roka sa nám podarí vystrojiť všetkých dobrovoľníkov. V priebehu apríla chceme pripraviť na  podpis ,v spolupráci s Územným spolkom SČK, zmluvu o dobrovoľníckej činnosti. A následne začneme pracovať na oficiálnom vytvorení jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia. V priebehu mája by sme vykonali základný stupeň prípravy, ktory musia absolvovať všetci členovia tejto jednotky. 

 

január - február 2012

V týchto mesiacoch prebehlo pripomienkovanie nižšie uvedených materiálov. Taktiež sme zisťovali možnosti sponzorstva a dotácií k podpore projektu. 

 

9.-12.1. 2012

V tomto týždni prebehlo viacero aktivít. Na základe nášho zadania sme dostali cenovú ponuku na zhotovenie pracovného odevu dobrovoľného záchranára CO (ďalej len "DZCO"). Bola spracovaná prvá verzia Normy vedomostí DZCO a taktiež návrh materiálneho vybavenia jednotky. Dokumenty boli zaslané na pripomienkovanie veliteľstvu spoločnej jednotky. Postupne rozbiehame aktivity na získanie finančných prostriedkov pre projekt. Momentálny stav je 36 záujemcov o dobrovoľnícku činnosť.

 

19.-23.12. 2011

Podarilo sa nám nakúpiť materiál k činnosti jednotky zo zostatku finančných pridelených prostriedkov na civilnú ochranu pre rok 2011. Ide o 1 ks motorovej píly a 4 ks ručných postrekovačov. Viem nie je to bohviečo ale nejako sa začať musí a hlavne sme limitovaní finančnými možnosťami.

 

8. a 9.12. 2011

V týchto dňoch sa uskutočnilo prvé, poznávacie stretnutie so záujemcami o dobrovoľnícku činnosť v civilnej ochrane. Boli oboznámení s cieľom projektu a boli im vysvetlené úlohy, ktoré nás v rámci neho čakajú a neminú. Taktiež sa predbežne kreovalo veliteľstvo spoločnej jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia. To preto aby sme mali koho viac vyťažiť. Za veliteľa čaty bol navrhnutý Venda Bureš a za vedúcich družstiev p.Vierka Jozéfková, Mgr. Anna Hamerlíková, Ing. Marián Bobuľa a Ing. Alexander Gorbatenkov. Ich úlohou bude  spolupodieľať sa na tvorbe základnej normy vedomostí dobrovoľného záchranára CO   a normatívu materiálneho zabezpečenia jednotky.

Celkom sa stretnutí zúčastnilo 26 osôb, 5 sa ospravedlnilo, dvaja stratili záujem a štyria pribudli, takže po stretnutí je stav 33 vážnych záujemcov o dobrovoľnícku činnosť. Myslíme si že je to pekné číslo, len nech Vám to vydrží.

 

19.10. 2011

V rámci Súčinnostného cvičenia PELIKÁN 2011, na tému riešenia havárie JZ Jaslovské Bohunice, sme do činnosti kontrolného stanovišťa pri príjme evakuovaných zapojili prvých dobrovoľníkov (Venda Bureš a Stanislav Majláth až z Košíc, toho bohužiaľ do projektu zapojiť nemôžeme, ale i tak vďaka za pomoc). Praktickej časti cvičenia sa zúčastnilo aj 6 členov už existujúcej jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia pri Územnom spolku SČK,  ktorí taktiež pomohli k úspešnému zvládnutiu praktickej ukážky činnosti kontrolného stanovišťa pri evakuácii ohrozeného obyvateľstva.  

 

August až november 2011

Na výzvu reagujú občania, celkom sa ozvalo a prihlasovací dotazník vyžiadalo 31 občanov okresov Skalica a Senica. Prvým bol Daniel Šimek z Jablonice (žiadne výhody z toho ale mať nebude).

 

August až október 2011

V regionálnych periodikách a na stránkach niektorých miest a obcí bola uverejnená výzva k zapojeniu sa do dobrovoľníckej činnosti v civilnej ochrane. Boli sme sami zvedaví ako to dopadne.