O projekte

Cieľ projektu :

Vytvoriť z dobrovoľníkov odborne pripravenú a materiálne vybavenú jednotku civilnej ochrany pre potrebu územia, určenú k plneniu úloh civilnej ochrany pri vzniku mimoriadnej udalosti. Jednotka by bola využívaná pri mimoriadnych udalostiach veľkého rozsahu alebo na plnenie špecifických úloh v civilnej ochrane ktoré nezabezpečujú profesionálne záchranné zložky.

 

Zdôvodnenie projektu :

Čoraz častejšie sme svedkami vzniku rôznych udalostí, nie len vo svete ale aj u nás, ktorých následky ohrozujú životy, zdravie obyvateľov a spôsobujú veľké škody na ich majetku. Riešenie týchto udalostí si vyžaduje často nasadenie veľkého počtu ľudí a techniky. Okrem profesionálnych záchranných zložiek pomáhajú aj dobrovoľníci a občania, ktorí si chránia svoj majetok. Nie vždy je však dostatok odborne spôsobilých a materiálne vybavených osôb, ktoré môžu vykonávať záchranné práce.

 

Legislatívny rámec projektu :

  • §14 ods.1 písm. g) a § 23 a § 25 zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení,
  • zákon č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve,
  • vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v platnom znení,
  • vyhláška MV SR č.303/1996 Z.z. na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu v platnom znení,
  • vyhláška MV SR č. 599/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v platnom znení,

Predpokladaný prínos projektu :

  1. Získanie odborne pripravenej skupiny osôb k vykonávaniu záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach väčšieho rozsahu, ako doplňujúcu jednotku k profesionálnym záchranným zložkám.
  2. Jednotka bude vytvorená z dobrovoľníkov, ktorí prejavili záujem na základe vnútorného presvedčenia pomáhať iným, čo je predpokladom ich aktívnejšieho prístupu pri plnení úloh v civilnej ochrane.
  3. Vytvorením akcie schopnej jednotky, ktorá sa bude zúčastňovať rôznych nácvikov, cvičení a následne v prípade potreby aj zásahov pri riešení následkov mimoriadnych udalostí, je predpoklad zviditeľnenia civilnej ochrany u verejnosti.
  4. Možné využitie členov jednotiek, ktorí budú pripravovaní v problematike civilnej ochrany v čo možno najširšom rozsahu, samosprávou pri riešení následkov mimoriadnych udalostí v jednotlivých obciach, v ktorých majú trvalé bydlisko.
  5. Poskytnutie informácií o problematike civilnej ochrany širšiemu okruhu osôb     (členovia jednotiek, ich príbuzní a priatelia) a cez propagáciu projektu a zvýšený záujem médií aj širokej verejnosti.