Právne predpisy na úseku CO a KR

Právne predpisy upravujúce civilnú ochranu :

 • 42/1994 Z.z., zákon o civilnej ochrane obyvateľstva,
 • 130/1994 Z.z., nariadenie vlády SR o jednorazovom mimoriadnom odškodnení  za újmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva
 • 75/1995 Z.z., vyhláška MV SR o zabezpečovaní evakuácie,
 • 303/1996 Z.z., vyhláška MV SR na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu,
 • 314/1998 Z.z., vyhláška MV SR o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany,
 • 388/2006 Z.z., vyhláška MV SR o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,
 • 523/2006 Z.z., vyhláška MV SR o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotek civilnej ochrany,
 • 532/2006 Z.z., vyhláška MV SR o podrobnostiach na zabezpečovanie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
 • 533/2006 Z.z., vyhláška MV SR o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok,
 • 599/2006 Z.z., vyhláška MV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva  z prostriedkov štátneho rozpočtu

 

Súvisiace právne predpisy :

 

 • 227/2002 Z.z., ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
 • 387/2002 Z.z., zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
 • 261/2002 Z.z., zákon o prevencii závažných priemyselných havárií,
 • 541/2004 Z.z., o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon),
 • 179/2011 Z.z., zákon o hospodárskej mobilizácii,
 • 129/2002 Z.z., zákon o integrovanom záchrannom systéme,
 • 319/2002 Z.z., zákon o obrane Slovenskej republiky,
 • 570/2005 Z.z., zákon o brannej povinnosti,
 • 569/2005 Z.z., zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu,