Vitajte na našej stránke

          Človek je neoddeliteľnou súčasťou prírody a je na nej životne závislý. Ľudské vedomosti, vedecký, technický a technologický pokrok síce prinášajú ľudstvu nové možnosti, ale na druhej strane môžu vyvolať množstvo nebezpečných situácií. Vznik najrozličnejších negatívnych javov, ktoré sa vyskytujú v živote ľudskej spoločnosti vytvára neštandardné  situácie. Tieto narušujú zaužívaný chod spoločnosti a vyžadujú si použitie mimoriadnych prostriedkov. Tieto negatívne javy môžu byť vyvolané prírodnými, ľudskými alebo technologickými faktormi. Každá ľudská činnosť môže byť eventuálnym zdrojom negatívnych javov, ktoré svojim pôsobením vyvolajú vznik mimoriadnej udalosti.

 

     Aj v našom štáte sa čoraz častejšie stretávame so situáciami, ktoré vedú k ohrozeniu životov, zdravia a majetku obyvateľov. Či už ide o povodne, snehové kalamity, dopravné nehody s prítomnosťou nebezpečných látok alebo aj úniky týchto látok z technologických zariadení výrobných podnikov. K tomu, aby bola pre prípad takýchto situácií zabezpečená primeraná ochrana ohrozeného obyvateľstva, vytvára štát systém zložiek pod spoločným názvom krízový manažment, ktoré sa na ochrane obyvateľov podieľajú (hasičský záchranný zbor, polícia, zdravotníci).  Súčasťou tohto systému je aj civilná ochrana obyvateľstva, ako súbor úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

 

    Cieľom našej stránky je poskytnúť informácie pre orgány miestnej štátnej správy, samosprávy, školy, podnikateľov ako aj pre širokú odbornú i laickú verejnosť a oboznámenie sa s problematikou krízového manažmentu a civilnej ochrany obyvateľstva ako jeho nedeliteľnou súčasťou. Informácie o opatreniach prijatých na ochranu života, zdravia  a majetku v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Vám pomôžu pri správnom rozhodovaní s cieľom minimalizácie škôd nimi spôsobených a ochrane života obyvateľov, ako najcennejšej hodnoty.

Novinky

Spoločná príprava VN Jablonica 2016

24.08.2016 11:20
Dňa 13.8.2016 sme zorganizovali prípravu členov Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica, DHZ v Senici, DHZ Podbranč Dolná dolina, KK Barvínek Jablonica, Záchrannej jednotky CO Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia /okres Levice/ a Klubu priateľov CO...

Športový deň pre deti Čáčov - 6.8.2016.

24.08.2016 11:19
Zasa po roku sme v Čáčove pre deti pripravili zaujímavé stanovištia. Vyskúšali si dokonca záchranu Brumca zo zadymeného priestoru. Dúfame, že sa im akcia páčila.

Lopašov - Pod Bukovinou

23.06.2016 11:18
Na pozvanie obce Lopašov sme sa 22.6.2016 zúčastnili na edukačno-propagačnej akcii pre deti. Snažili sme sa ich hravou formou poučiť ako sa chrániť prípadne zachrániť. Okrem toho dobrovoľný záchranár civilnej ochrany Štefan Hamerlík so svojí psíkom Izom deťom predviedol čo to z kynológie. Už sme tu...

II.ročník Memoriálu Petra Opalka

22.06.2016 11:17
Dňa 21.6. sme na pozvanie organizátorov, na stanovišti "Odvážny krtko Rudko", vypomáhali na edukačnej akcii pre deti pod Smolenickým zámkom. Pre deti bolo pripravených deväť stanovíšť civilnej ochrany, prvej pomoci, požiarnej ochrany, polície a kynológov. Deti sa dozvedeli ako sa chrániť, ako...

Kurz mladého záchranára - Radošovce.

07.06.2016 11:16
Dnes sme na pozvanie riaditeľstva Materskej školy Radošovce pre ich detičky zorganizovali edukačnú akciu k problematike záchranárstva. Na akcii sa spolupodieľali dobrovoľníci CO, dobrovoľní hasiči z Radošoviec, policajti z OR PZ Skalica, kynológ a študentky Strednej zdravotníckej školy Skalica. Pre...

Spoločne 2016

19.05.2016 11:15
Dňa 19.5.2016 sa členovia Spoločnej jednotky civilnej ochrany, zriadenej pri SČK ÚS Senica, zúčastnili súčinnostného taktického cvičenia. Obsahom prípravy bolo preskúšanie súčinnosti pri nehode osobného vlaku pri väčšom počte zranených. Išlo o spoluprácu s jednotkami HaZZ a DHZ viacerých obcí.

Spoločné okresné kolo MZ CO

10.05.2016 11:11
Dnes sa v areáli Základnej školy Ul.V.P.-Tótha Senica uskutočnilo spoločné okresné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Členov 18 zmiešaných družstiev základných škôl okresov Senica a Skalica potrápilo viacero disciplín. Teoretické vedomosti museli preukázať v teste, kde boli otázky z...

Branný deň na ZŠ V.P.-Tótha Senica

09.05.2016 11:07
Na Základnej škole ul. Vilama Paulínyho-Tótha v Senici sme sa dnes podieľali na organizovaní branného dňa. Pre deti boli pripravené rôzne aktivity. Nechýbala ukážka práce policajných kynológov ako aj policajnej techniky a výstroje. Predviedla sa im technika mestského hasičského a záchranného zboru....

Informácia

05.05.2016 11:54
Fotografie z jednotlivých akcií sú zverejnené na FB stránke "Dobrovoľný záchranár CO". https://www.facebook.com/Dobrovoľný-záchranár-CO-455237714535720/?ref=bookmarks

Návšteva zo ZŠ Jablonica

09.02.2016 11:06
Dnes nás v rámci krúžkovej činnosti navštívili žiaci zo Základnej školy Jablonica. Bolo im poskytnuté zo pár informácií o civilnej ochrane. Dozvedeli sa na aké číslo volať v prípade núdze (112), aké sú varovné signály civilnej ochrany. Taktiež sa dozvedeli ako sa chrániť pred nebezpečnými látkami...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>