Vitajte na našej stránke

          Človek je neoddeliteľnou súčasťou prírody a je na nej životne závislý. Ľudské vedomosti, vedecký, technický a technologický pokrok síce prinášajú ľudstvu nové možnosti, ale na druhej strane môžu vyvolať množstvo nebezpečných situácií. Vznik najrozličnejších negatívnych javov, ktoré sa vyskytujú v živote ľudskej spoločnosti vytvára neštandardné  situácie. Tieto narušujú zaužívaný chod spoločnosti a vyžadujú si použitie mimoriadnych prostriedkov. Tieto negatívne javy môžu byť vyvolané prírodnými, ľudskými alebo technologickými faktormi. Každá ľudská činnosť môže byť eventuálnym zdrojom negatívnych javov, ktoré svojim pôsobením vyvolajú vznik mimoriadnej udalosti.

 

     Aj v našom štáte sa čoraz častejšie stretávame so situáciami, ktoré vedú k ohrozeniu životov, zdravia a majetku obyvateľov. Či už ide o povodne, snehové kalamity, dopravné nehody s prítomnosťou nebezpečných látok alebo aj úniky týchto látok z technologických zariadení výrobných podnikov. K tomu, aby bola pre prípad takýchto situácií zabezpečená primeraná ochrana ohrozeného obyvateľstva, vytvára štát systém zložiek pod spoločným názvom krízový manažment, ktoré sa na ochrane obyvateľov podieľajú (hasičský záchranný zbor, polícia, zdravotníci).  Súčasťou tohto systému je aj civilná ochrana obyvateľstva, ako súbor úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

 

    Cieľom našej stránky je poskytnúť informácie pre orgány miestnej štátnej správy, samosprávy, školy, podnikateľov ako aj pre širokú odbornú i laickú verejnosť a oboznámenie sa s problematikou krízového manažmentu a civilnej ochrany obyvateľstva ako jeho nedeliteľnou súčasťou. Informácie o opatreniach prijatých na ochranu života, zdravia  a majetku v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Vám pomôžu pri správnom rozhodovaní s cieľom minimalizácie škôd nimi spôsobených a ochrane života obyvateľov, ako najcennejšej hodnoty.

Novinky

Obvodné kolo Súťaže mladých záchranárov

11.10.2013 08:57
     V stredu 9. októbra sa v príjemnom prostredí RS Gazárka avšak za menej príjemného počasia uskutočnilo obvodné kolo 20. ročníka Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Štvorčlenné zmiešané družstvá zo 14 škôl okresov Senica a Skalica si zmerali sily...

Akcia "V núdzi poznáš priateľa" Jablonica

24.09.2013 00:00
V rámci akcie "V núdzi poznáš priateľa" sa Obvodný úrad Senica, odbor CO a KR a dobrovoľníci civilnej ochrany podieľali na zorganizovaní školského kola Súťaže mladých záchranárov CO pri Základnej škole Jablonica. V rámci akcie bola vytvorená výstavka materiálu CO, kde sa deti mohli...

Príprava jednotky CO - pátračka Jablonica

22.09.2013 00:00
Dňa 21.9.2013 sa uskutočnilo druhé kolo prípravy členov jednotky civilnej ochrany pre optrebu územia s tématikou pátrania po stratených a nezvestných osobách. Prípravy sa zúčastnilo 20 dobrovoľníkov a niekoľko členov Kynologického klubu Barvínek Jablonica.

Príprava jednotky CO pre potrebu územia - Pátračka Radošovce 2013

19.08.2013 09:36
Dňa 17.8.2013 bola vykonaná príprava jednotky CO pre potrebu územia vytvorenej z dobrovoľníkov, v súčinnosti s DHZ obcí Radošovce, Chropov a Popudinské Močidlany. Témou prípravy bol nácvik pátrania po nezvestnej osobe v teréne a poskytovanie prvej pomoci pri vybraných druhoch úrazov. Prípravy sa...

Podporte prosím projekt "Dobrovoľný záchranár CO"

04.07.2013 14:46
  Projekt vznikol v roku 2011 a jeho garantmi sú Obvodný úrad Senica a SČK Územný spolok Senica. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť organizovanú, odborne pripravenú a materiálne vybavenú skupinu dobrovoľníkov v rámci jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia,...

Propagácia civilnej ochrany v Rybkách 29.6.2013

30.06.2013 13:21
Na akcii Hurá prázdniny v Rybkách  sme propagovali civilnú ochranu a projekt Dobrovolný záchranár CO. Bola tu ukážka starších a novších prostriedkov individuálnej ochrany ako aj prístrojov na meranie rádioaktivity a zisťovanie prítomnosti nebezpečných látok. Deti za sladkú odmenu skladali...

Deň záchranárov na škole v Štefanove

28.06.2013 09:40
Obvodný úrad Senica, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia pripravil na základe žiadosti riaditeľky Základnej školy s materskou školou Štefanov  pre  žiakov na záver školského roku zaujímavý deň. Namiesto klasického branného pochodu si žiaci zasúťažili v školskom...

Najlepší mladí záchranári civilnej ochrany v kraji sú z Čárov

07.06.2013 11:22
Dňa 30.mája sa uskutočnilo v areáli kúpaliska Kamenný mlyn v Trnave krajské kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Zúčastnilo sa na ňom celkom 11 zmiešaných družstiev zo základných škôl Trnavského kraja. Náš región reprezentovali družstvá zo ZŠ Čáry, ako víťaz obvodného kola...

Príprava jednotky CO pre potrebu územia 6. a 7.12. 2012

13.12.2012 12:57
V dňoch 6. a 7.12. prebehla príprava členov jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia obvodu. Celkom sa na nej zúčastnilo 48 dobrovoľníkov CO  a SČK zaradených do jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia. Obsahom prípravy dňa 7.12. bolo aj vyhodnotenie projektu "Dobrovoľný záchranár...

Cvičenie HAVRAN 2012

12.10.2012 09:11
     V dňoch 17.-18.10.2012 sa uskutočnilo celonárodné cvičenie HAVRAN 2012. Cvičenie sa vykonalo na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 320 z 18. mája 2011, v ktorom bolo uložené ministrovi vnútra ako predsedovi Ústredného krízového štábu...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>