Vitajte na našej stránke

          Človek je neoddeliteľnou súčasťou prírody a je na nej životne závislý. Ľudské vedomosti, vedecký, technický a technologický pokrok síce prinášajú ľudstvu nové možnosti, ale na druhej strane môžu vyvolať množstvo nebezpečných situácií. Vznik najrozličnejších negatívnych javov, ktoré sa vyskytujú v živote ľudskej spoločnosti vytvára neštandardné  situácie. Tieto narušujú zaužívaný chod spoločnosti a vyžadujú si použitie mimoriadnych prostriedkov. Tieto negatívne javy môžu byť vyvolané prírodnými, ľudskými alebo technologickými faktormi. Každá ľudská činnosť môže byť eventuálnym zdrojom negatívnych javov, ktoré svojim pôsobením vyvolajú vznik mimoriadnej udalosti.

 

     Aj v našom štáte sa čoraz častejšie stretávame so situáciami, ktoré vedú k ohrozeniu životov, zdravia a majetku obyvateľov. Či už ide o povodne, snehové kalamity, dopravné nehody s prítomnosťou nebezpečných látok alebo aj úniky týchto látok z technologických zariadení výrobných podnikov. K tomu, aby bola pre prípad takýchto situácií zabezpečená primeraná ochrana ohrozeného obyvateľstva, vytvára štát systém zložiek pod spoločným názvom krízový manažment, ktoré sa na ochrane obyvateľov podieľajú (hasičský záchranný zbor, polícia, zdravotníci).  Súčasťou tohto systému je aj civilná ochrana obyvateľstva, ako súbor úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

 

    Cieľom našej stránky je poskytnúť informácie pre orgány miestnej štátnej správy, samosprávy, školy, podnikateľov ako aj pre širokú odbornú i laickú verejnosť a oboznámenie sa s problematikou krízového manažmentu a civilnej ochrany obyvateľstva ako jeho nedeliteľnou súčasťou. Informácie o opatreniach prijatých na ochranu života, zdravia  a majetku v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Vám pomôžu pri správnom rozhodovaní s cieľom minimalizácie škôd nimi spôsobených a ochrane života obyvateľov, ako najcennejšej hodnoty.

Novinky

Na Holíčskom zámku súťažili mladí záchranári CO

11.10.2012 13:01
     Prvý októbrový piatok tohto roku patril areál Holíčskeho zámku žiakom základných škôl, ktorí sa stretli na obvodnom kole 19. ročníka „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“.  Na súťaž sa tento rok prihlásilo 14 družstiev zo základných škôl okresu Senica...

Príprava jednotky CO pre potrebu územia Lopašov 2012

04.09.2012 09:53
Dňa 25.8. 2012 sa uskutočnila odborná príprava členov jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia, témou bola hlavne evakuácia obyvateľstva, druhy a úlohy evakuačných zariadení s dôrazom na činnosť kontrolného stanovišťa a radiačný monitoring rádiometrom DC-3E-83, v rámci praktickej činnosti...

Úspech mladých záchranárov civilnej ochrany zo ZŠ Čáry

25.05.2012 12:47
          Dňa 17.mája sa uskutočnilo v areáli kúpaliska Kamenný mlyn v Trnave krajské kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Zúčastnilo sa na ňom celkom 12 zmiešaných družstiev zo základných škôl Trnavského kraja. Okres Senica...

Novelizácia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva

24.01.2012 11:09
Od 1.1.2012 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Prináša niekoľko zmien do doteraz platnej právnej úpravy.      V § 3b upravila spôsob odvolania mimoriadnej situácie, ktorý predtým nebol explicitne riešený. Vyhlasovateľ mimoriadnej...

Projekt "Dobrovoľný záchranár CO" sa rozbieha

13.12.2011 09:12
V dňoch 8. a 9.12.2011 sa uskutočnili stretnutia so záujemcami o dobrovoľnícku činnosť v civilnej ochrane. Celkom sa dvoch stretnutí zúčastnilo 26 ľudí, piati sa ospravedlnili. Boli oboznámení s podrobnosťami projektu "Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany", s jeho cieľom a úlohami,...

Projekt dobrovoľný záchranár civilnej ochrany

23.11.2011 12:11
Obvodný úrad Senica odbor civilnej ochrany a krízového riadenia rozbehol projekt "Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany". Cieľom projektu je vytvoriť  z dobrovoľníkov odborne pripravenú a materiálne vybavenú jednotku civilnej ochrany pre potrebu územia, určenú k plneniu úloh...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5