Vitajte na našej stránke

          Človek je neoddeliteľnou súčasťou prírody a je na nej životne závislý. Ľudské vedomosti, vedecký, technický a technologický pokrok síce prinášajú ľudstvu nové možnosti, ale na druhej strane môžu vyvolať množstvo nebezpečných situácií. Vznik najrozličnejších negatívnych javov, ktoré sa vyskytujú v živote ľudskej spoločnosti vytvára neštandardné  situácie. Tieto narušujú zaužívaný chod spoločnosti a vyžadujú si použitie mimoriadnych prostriedkov. Tieto negatívne javy môžu byť vyvolané prírodnými, ľudskými alebo technologickými faktormi. Každá ľudská činnosť môže byť eventuálnym zdrojom negatívnych javov, ktoré svojim pôsobením vyvolajú vznik mimoriadnej udalosti.

 

     Aj v našom štáte sa čoraz častejšie stretávame so situáciami, ktoré vedú k ohrozeniu životov, zdravia a majetku obyvateľov. Či už ide o povodne, snehové kalamity, dopravné nehody s prítomnosťou nebezpečných látok alebo aj úniky týchto látok z technologických zariadení výrobných podnikov. K tomu, aby bola pre prípad takýchto situácií zabezpečená primeraná ochrana ohrozeného obyvateľstva, vytvára štát systém zložiek pod spoločným názvom krízový manažment, ktoré sa na ochrane obyvateľov podieľajú (hasičský záchranný zbor, polícia, zdravotníci).  Súčasťou tohto systému je aj civilná ochrana obyvateľstva, ako súbor úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

 

    Cieľom našej stránky je poskytnúť informácie pre orgány miestnej štátnej správy, samosprávy, školy, podnikateľov ako aj pre širokú odbornú i laickú verejnosť a oboznámenie sa s problematikou krízového manažmentu a civilnej ochrany obyvateľstva ako jeho nedeliteľnou súčasťou. Informácie o opatreniach prijatých na ochranu života, zdravia  a majetku v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Vám pomôžu pri správnom rozhodovaní s cieľom minimalizácie škôd nimi spôsobených a ochrane života obyvateľov, ako najcennejšej hodnoty.

Novinky

Príprava spoločnej jednotky CO

16.12.2014 00:00
V dňoch 7.11.2014 a 16.12.2014 sa uskutočnila príprava Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica. Obsahom teeoretickej prípravy bola 7.11. obsluha rádiometra DC-3E-98 a 16.12. obsluha rádiového zariadenia Motorola GP 340. Súčasťou prípravy bolo aj praktické preskúšanie...

Školské kolo Súťaže mladých záchranárov CO na ZŠ Jablonica

23.09.2014 09:47
Dňa 22.9.2014 sa na pozvanie vedenia ZŠ Jablonica odbor krízového riadenia OÚ Senica a 8 dobrovoľníkov civilnej ochrany podieľalo na zorganizovaní školského kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťeže sa zúčastnilo 10 družstiev. Viac ako výsledky je ale potrebné zdôrazniť že sa školská...

Sústredenie dobrovoľníkov CO "OSWALD 2014"

05.09.2014 14:26
Pod názvom „Oswald 2014“ sa dňa 23.8.2014 pri turistickej chate na Rozbehoch uskutočnilo sústredenie dobrovoľníkov civilnej ochrany zaradených do Spoločnej jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia okresov Senica a Skalica. Obsahom sústredenia bolo praktické precvičenie vybraných zručností,...

Staň sa s BrumCOm záchranárom DT Záhorie, 2.7.2014

02.07.2014 16:24
Dňa 2.7.2014 pripravili  odbory krízového riadenia Okresných úradov Senica a Skalica, v spolupráci so siedmimi dobrovoľníkmi civilnej ochrany,  pre  deti v detskom tábore na Záhorí zaujímavý deň. Deň mladých záchranárov. V rámci projektu "Staň sa s BrumCOm...

Staň sa BrumCOm záchranárom, Čáčov 28.6.2014

30.06.2014 08:44
Dňa 28.6.2014 na pozvanie NO Pro Čáčov pripravilo 13 dobrovoľných záchranárov  pre deti "Záchranársky viacboj" v rámci akcie "Štart prázdniny",  na kynologickom cvičisku v Čáčove.  Počasie prialo a tak si deti  mohli vyskúšať rôzne zručnosti, ako skladanie...

Staň sa s BrumCOm záchranárom MŠ Slniečko Skalica, 19.6.2014

23.06.2014 13:57
Obdobná akcia ako v Lopašove sa realizovala aj v MŠ Slniečko Skalica. Na jej vykonaní sa podieľalo 9 dobrovoľníkov civilnej ochrany a dvaja členovia Kynologického klubu Barvínek Jablonica.

Staň sa s BrumCOm záchranárom - Lopašov 18.6.2014

20.06.2014 14:24
Na pozvanie Obecného úradu Lopašov prípravili odbory krízového riadenia Okresných úradov Senica a Skalica pre deti materských škôl Lopašov, Oreské a Radošovce edukačnú aktivitu "Staň sa s BrumCOm záchranárom zábavne a hravo". Je to podprojekt projektu "Dobrovoľný záchranár civilnej...

MDD 2014 Záhorie - 14.6.2014

20.06.2014 13:52
Dňa 14.6.2014 sa 12 dobrovoľných záchranárov podieľalo na realizácii akcie k MDD na Záhorí, kde pripravili pre deti "Záchranársky viacboj" v rámci projektu "Staň sa s BrumCOm záchranárom zábavne a hravo". Deti si mohli vyskúšať rôzne zručnosti, ako skladanie evakuačnej batožiny, hasenie požiaru...

Príprava Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica

19.05.2014 13:09
Dňa 17.5.2014 sa uskutočnila odborná príprava Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica, tvorenej z dobrovoľníkov. Obsahom prípravy bola ochrana pred povodňami s dôrazom na praktické precvičenie budovania protipovodňových hrádzi z mechov naplnených pieskom. Prípravy sa...

Príprava jednotky CO pre potrebu územia - december 2013

31.12.2013 00:00
V dňoch 13. a 14.12.2013 absolvovalo 39 dobrovoľníkov 16 hod. kurz prvej pomoci, v rámci prípravy jednotky CO pre potrebu územia. Absolventi kurzu obdržali Európsky certifikát prvej pomoci.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>